Volg ons via

TwitterFacebookFeed

Uitgelicht

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid in de OWO-gemeenten

donderdag, 13 april 2017 13:43

De rekenkamercommissies van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te...

voeren is het mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken.

Opsterland
De gemeente Opsterland is ondanks de bezuinigingen (minder budget) en tegenvallende kosten erin geslaagd om de uitvoering van het armoedebeleid praktisch en efficiënt te organiseren. Korte communicatielijnen, een informele overlegstructuur en laagdrempelige toegang voor de inwoners hebben hieraan bijgedragen. Wel moet er extra aandacht besteed worden aan het bijhouden van de mate waarin de doelen worden bereikt. Ook zou de gemeente sterker de regie moeten voeren over de uitvoering door maatschappelijke organisaties. Daarom is een van de aanbevelingen aan de raad om het college de opdracht te geven te sturen op een betere samenwerking met de ketenpartners.

De gemeente Opsterland is er verder in geslaagd om sociale uitsluiting te verminderen door kinderen via het Kindpakket weer te laten meedoen aan allerhande activiteiten en om de bekendheid van inkomensondersteunende regelingen te vergroten.

In de gemeente Opsterland is de uitvoering van de inkomensondersteuning rechtmatig, maar bij de schuldhulpverlening voldoet het college niet aan de Algemene Wet Bestuursrecht doordat er geen toekennings- of afwijzigingsbeschikking wordt afgegeven voor schuldhulpverlening door de KredietBank Nederland. De rekenkamercommissie doet een aanbeveling om na de intake een eenvoudige beschikking af te geven met daarin een aanbod ter voorbereiding op vervolgstappen. De gemeente vergroot hiermee het bereik van schuldhulpverlening tot (vrijwel) het volledig aantal aanmelders. Wanneer de gemeente elke aanvrager een formeel aanbod voor schuldhulpverlening doet, wordt willekeur voorkomen en ontstaat rechtszekerheid voor burgers. Het college geeft in haar bestuurlijke reactie een formeel besluit niet van toegevoegde waarde te vinden omdat er ondersteuning op maat wordt geboden.

Omdat het onderzoek naar het armoedebeleid ook in de gemeente Weststellingwerf en Ooststellingwerf is gedaan, heeft de rekenkamercommissie kunnen vergelijken en ook een aantal goede voorbeelden uit de andere OWO-gemeenten vermeld waarmee de gemeente haar voordeel mee kan doen. Een goed voorbeeld voor  Opsterland is dat men er voor heeft gekozen om alle consulenten uit het gebiedsteam in dienst te nemen van de gemeente en hen nauw te laten samenwerken met inkomensconsulenten. Zo  is er meer aandacht voor een integrale aanpak op maat. Het werk van de diverse consulenten is goed op elkaar afgestemd.

De rekenkamercommissie heeft het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen op 6 april 2017 aan de raad aangeboden. De raad bespreekt het rapport in haar vergadering van 18 april a.s.

Ooststellingwerf
In de gemeente Ooststellingwerf is geconstateerd dat er sprake is van een royale inzet van financiële middelen voor de aanpak van armoede. Ondanks de ruime financiën, veel maatregelen en voorzieningen worden niet alle doelgroepen goed bereikt. De informatievoorziening van de gemeente over maatregelen en voorzieningen is onvoldoende afgestemd op de doelgroep.  Daarom is een van de aanbevelingen aan de raad om een gedegen analyse  van de armoedeproblematiek belangrijk onderdeel zijn van een nieuw beleidsplan Armoedebeleid.

Ook doet de rekenkamercommissie aanbevelingen voor een verbetering van de regie door het college op de uitvoering door maatschappelijke organisatie en voor de samenwerking en afstemming tussen de interne en externe gebiedsteams.

Omdat het onderzoek naar het armoedebeleid ook in de gemeente Weststellingwerf en Opsterland is gedaan, heeft de rekenkamercommissie kunnen vergelijken en ook een aantal goede voorbeelden uit de andere OWO-gemeenten vermeld waarmee de gemeente haar voordeel mee kan doen. In Ooststellingwerf is de klankbordgroep 'kansen voor jeugd' zo’n voorbeeld. Dit is een goed initiatief waardoor organisaties die actief zijn in het werkveld van jeugd elkaar kunnen informeren over hun activiteiten waardoor voorkomen kan worden dat langs elkaar heen gewerkt wordt.

De rekenkamercommissie heeft het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen op 6 april 2017 aan de raad aangeboden. De raad bespreekt het rapport in één van haar komende commissievergaderingen.


Weststellingwerf
De gemeente Weststellingwerf zet bij het armoedebeleid sterk in op preventie en legt bij de hieraan gekoppelde maatregelen ook een relatie naar gezondheid en voeding

Preventie en vroegsignalering vormen een belangrijk onderdeel van het armoedebeleid. Het college heeft echter nog geen afspraken gemaakt om de voortgang en resultaten van deze onderwerpen in kaart te brengen.

De rekenkamercommissie constateert dat het college op dit moment vooral op historische gegevens (de omvang van de doelgroep en het bestaande gebruik van inkomensondersteuning) stuurt en daarbij niet of nauwelijks op toekomstige ontwikkelingen anticipeert. Het is belangrijk dat de gemeente inzicht krijgt in de te verwachten zorgbehoefte, zowel op basis van cijfers uit het verleden als op basis van meerjarige schattingen van de zorg- en hulpvraag in de toekomst. De rekenkamercommissie beveelt de raad daarom aan om in een nieuw op te stellen beleidsplan een gedegen analyse te maken van de armoedeproblematiek.

Met het kindpakket weet de gemeente Weststellingwerf de doelgroep kinderen goed te bereiken. Andere regelingen zoals AV Frieso en de individuele inkomenstoeslag hebben echter een beperkt bereik. De rekenkamercommissie adviseert om de bekendheid van minimaregelingen te vergroten, dit zou bijvoorbeeld kunnen door het inzetten van kanalen als de cliëntenraad, buurtverenigingen en sportclubs.

Omdat het onderzoek naar het armoedebeleid ook in de gemeente Ooststellingwerf en Opsterland is gedaan, heeft de rekenkamercommissie kunnen vergelijken en ook een aantal goede voorbeelden uit de andere OWO-gemeenten vermeld. Een goed voorbeeld in Weststellingwerf is dat er veel aandacht is voor monitoring en evaluatie. Zo zijn onlangs de gebiedsteams geëvalueerd, dit leverde een zinvolle discussie op over het verbeteren van werkprocessen en het eventueel anders samenstellen van de teams.

De rekenkamercommissie heeft het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen op 6 april 2017 aan de raad aangeboden. De raad bespreekt het rapport in de algemene commissie van 15 mei a.s.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

BlikOp Weststellingwerf maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om onder andere de website te kunnen analyseren en daarmee het gebruiksgemak te vergroten. Daarnaast plaatsen wij cookies om advertenties te tonen. Door gebruik te blijven maken van BlikOp Weststellingwerf, of door op 'Akkoord' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons privacybeleid.
Akkoord